Eraya Jili Arne

Tasyakuran Aqiqah Putra Kedua dari Aji Dwiyan & Valetha Moliza